In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Fudgepartners (tevens bekend onder de handelsnamen: Mr. Fudge, Mr. Delicious en/of Mr. Chocolate): de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

De bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn per 01-01-2017 in werking gegaan.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fudgepartners en de klant waarop Fudgepartners deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fudgepartners, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Fudgepartners in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

1. Fudgepartners levert pas uit na ontvangst van betaling, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Fudgepartners zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

1. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in de originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet geopend, gebruikt of beschadigd zijn. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van zending en goedkeuring van Fudgepartners over de staat van de producten en retourzendprocedure wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Fudgepartners doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt- hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant hierover bericht ontvangen mits de adresgegevens correct zijn ingevuld en ontvangen door Fudgepartners.

Indien Fudgepartners een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Fudgepartners schriftelijk binnen 14 dagen in gebreke te stellen.

De bestellingen worden bezorgd door Postnl of door onze eigen bezorgdienst. De klant betaalt een bijdrage verzendkosten. Deze verzendkosten staan vermeld in de bestelprocedure.

Fudgepartners draagt het risico van beschadigingen en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Fudgepartners gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Fudgepartners garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Fudgepartners te retourneren binnen de zichttermijn, onder vermelding van het gebrek.

Fudgepartners is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het nuttigen van door Fudgepartners geleverde artikelen, tenzij de klant aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Fudgepartners. (in)directe kosten of schade bij de klant of een derde komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan is door grove opzet of nalatigheid van Fudgepartners.

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van de door Fudgepartners gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Fudgepartners. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen opgeslagen persoonsgegevens hem/haar ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

Fudgepartners verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Fudgepartners geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

0